2011 Raporty Półroczne

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z: §82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutetgo 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedstawia swoje raporty okresowe.

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY GK ZPC OTMUCHÓW S.A. ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W DNIU 25 SIERPNIA 2011R.

SKRÓCONE PÓLROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓLKI ZA OKRES 6 MIESIECY KONCZACY SIE 30 CZERWCA 2011 ROKU

SKRÓCONE PÓLROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITALOWEJ ZPC OTMUCHÓW S.A.

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty