2011 Raporty Kwartalne

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z: §82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedstawia swoje raporty okresowe.

pdf
10/11/2011 18:43
3QSR 2011 SPRAWOZDANIE
pdf
12/05/2011 18:43
QSR I 2011
pdf
12/05/2011 18:43
SPRAWOZDANIE QSR I 2011

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty