2014 Raporty Półroczne

Spółka Z.P.C. OTMUCHÓW S.A. zgodnie z: §82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedstawia swoje raporty okresowe

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY ZPC OTMUCHÓW S.A. ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W DNIU 21 SIERPNIA 2014 R.

SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKRÓCONE PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW S.A. ZA 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCE SIĘ 30 CZERWCA 2014 R.

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty