Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał zakładowy dzieli się na 30.320.179 akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Największy udział w strukturze akcjonariatu ZPC Otmuchów posiada Tornellon Investments Sp. z o.o..

STRUKTURA AKCJONARIUSZY ZPC "OTMUCHÓW"S.A.

Akcjonariusz Udział w kapitale
Tornellon Investments Sp. z o.o. 66,99 %
PKO BP Bankowy OFE 9,51 %*
PZU OFE 14,99 %*
Pozostali 8,51 %
Razem 100 %

*wraz ze spółkami powiązanymi

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty